Dziś jest: Sobota, 06 marzec 2021r., imieniny: Róży, Wiktora

09-402 Płock

ul. Kościuszki 8

tel. +48 24 262 64 24

fax. +48 24 264 56 46

e-mail: oilplock@plocman.pl

NIP: 774-23-47-984, REGON: 004737447

konto PEKAO.S.A. I o/Płock

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113

kalendarium

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie

medale honorowe epitafium dla lekarzy wydawnictwa Nagrody dla Stażystów wydawnictwa
<< powrót do strony głównej << powrót

Oświadczenie o niepodleganiu skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii

Płock, dn. 05.11 2020r. 

                                         Koleżanki, Koledzy, członkowie OIL Płock

W dniu 03 listopada 2020r. Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z pismem i prośbą
o rozpropagowanie informacji zapraszającej tych, którzy są w stanie pozytywnie odpowiedzieć
i zgłosić się do pracy w powstających szpitalach tymczasowych lub szpitalach borykających się
z niedoborem kadr koniecznych do prawidłowej opieki nad pacjentami z COVID-19.

Pismo Wojewody Mazowieckiego

Informuję, że w związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi utrzymującą możliwość przesunięcia lekarza decyzją wojewody do ośrodka prowadzącego leczenie pacjentów z rozpoznanym COVID – 19, Okręgowe Izby Lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania listy lekarzy i lekarzy dentystów mogących podlegać oddelegowaniu.

Dz.U.2020.1845 t.j.  -  Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2020 r.


Art.  47.  [Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii]

1.  Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

2.  Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.

3.  Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

2) kobiety w ciąży;

2a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

2c) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

3a.  W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

3b.  Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych.

4.  Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.

5.  Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

5a.  W ramach postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 5, albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

1) wojewoda może wystąpić do konsultanta wojewódzkiego,

2) minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do konsultanta krajowego

- z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub z dziedziny chorób zakaźnych, celem uzyskania orzeczenia w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4.

5b.  Orzeczenie właściwego konsultanta wojewódzkiego albo właściwego konsultanta krajowego z dziedziny medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub z dziedziny chorób zakaźnych, o którym mowa w ust. 5a, jest wydawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

6.  Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

6a.  Decyzje, o których mowa w ust. 4:

1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;

2) nie wymagają uzasadnienia;

3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

7.  Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

8.  Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa w ust. 2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

9.  Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 7, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

10.  Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

11.  Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

12.  Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz koszty, o których mowa w ust. 10 i 11, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

13.  Przez czas trwania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. Przepisy art. 63-67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) stosuje się odpowiednio.ust.3 określa zakres wyłączeń  !!!

Żadna z Okręgowych Izb Lekarskich nie ma danych, którzy z Państwa spełniają kryteria wyłączenia ( poza kryterium wieku ).
Prosimy o zapoznanie się z zapisami ustawy i ewentualnie przesłanie oświadczenia do OIL Płock, co da podstawę niewpisania lekarza na ewentualną listę.

OŚWIADCZENIE !!!!

pobierz, przeczytaj, wypełnij, odeślij.


Złożenie oświadczenia jest dobrowolne !!! Oświadczenie będzie podstawą do nieujmowania lekarza w wykazie. Będzie przekazane organowi właściwemu - Wojewodzie lub Ministrowi Zdrowia, wyłącznie w przypadku nałożenia na Izbę takiego obowiązku.